2019/2020 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/VEYA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2019-2020 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 11 Şubat -9 Mart 2019 tarihleri arasında AKSİS üzerinden online olarak yapılacaktır.

YABANCI DİL SINAVI:  17 Mart 2019 PAZAR GÜNÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TARAFINDAN ALMANCA, FRANSIZCA, İNGİLİZCE, ARAPÇA, İTALYANCA, LEHÇE, RUSÇA, YUNANCA, İSPANYOLCA DİLLERİNDEN YAPILACAKTIR.

UYARI:   YDS,   TOEFL,   IELTS gibi dil sınavları kabul edilmemektedir.   Her öğrencinin Üniversitemizin yapacağı dil sınavına girmesi zorunludur.

BAŞVURU KOŞULLARI

          İstanbul Üniversitesi’nde Örgün Öğretim ( 1. ve 2. Öğretim) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencisi olan ve en az 1. Sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.

1.Sınıf Hukuk Fakültesi Öğrencileri başvuruda bulunamazlar. 2.Sınıfta başvuru yapabilecekler.

          Öğrencilerin başvuru sürecinden önce Not Ortalamasının (AGNO) sistemde güncel ve doğru olduğunun şimdiden teyidi önemlidir. Öğrenci AKSİS sistemine girip eksik ders/notlarını Öğrenci İşleri Bürosunda düzelttirmelidir. Aksi durumda Öğrencinin başvuru esnasında bulunan not ortalaması dikkate alınacaktır.

          Çift Anadal / Yandal Programına kayıtlı olan öğrenciler ana dallarından başvuru yapabilirler.

          Başvuru için genel Akademik Not Ortalamasının (AGNO); Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Bu kıstasları sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamazlar. (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)

          Öğrenim Hareketliliğine başvuran adayların, (Lisans,Y.Lisans,Doktora) gidecekleri her bir dönem için 30 ECTS/ AKTS kredi yükü bulunmalıdır.

          Hazırlık öğrencileri başvuramaz.

          Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuramaz.

          Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan (Mevlana, Farabi vb.) öğrenciler başvuramaz. Halen Erasmus hareketliliğinde yurt dışında bulunan öğrenciler de başvuruda bulunabilir ancak yabancı Dil sınav döneminde Türkiye’de bulunmamaları 2019-2020 dönemi için mücbir sebep sayılmayacaktır.

          Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar başvuramaz.

          Tezsiz yüksek lisans öğrencileri başvuramaz.

          Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler de Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilirler. (Öğrenci, 01 Haziran 2019 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)

          Yüksek Lisans ve Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler,  mezun oldukları öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.

          Hibeye hak kazanan öğrenciler( Hukuk Fakültesi Lisans dışındakiler), öğrenim hareketliliğinde sadece bir dönem (Azami 6 Ay) için hibe alacaktır. Öğrenci dilerse 2. Dönemde hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilir. (Her hareketlilik her bir öğrenim kademesinde (lisans/Y.Lisans/Dr) toplam 12 Ay’a kadar yapılabilir.)

          Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler 3 ay için hibe alacaklardır.  Öğrenci dilerse, 3 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz olarak devam edebilir.

          Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay, Erasmus+ Staj Hareketliliği en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son dönüş tarihi 30.09.2019 olmak zorundadır.)

          Erasmus+ (Erasmus ikili anlaşmalarında) genel kontenjanı ( Hibeli + Hibesiz), anlaşmadaki sayılarla sınırlıdır.

          Erasmus + Öğrenim ve Staj Hareketliliğinde daha önce LLP/Erasmus+ faaliyetini aynı ve/veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ Faaliyeti gerçekleştirebilir.)

Aynı Öğrenim Seviyesine Örnek :

İşletme Fakültesinden 2.  Sınıfta LLP/Erasmus ile 5 ay süre ile öğrenim/staj faaliyetine katılan öğrenci 7 ay süre ile Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanabilir.

Farklı Öğrenim Seviyesine Örnek:

Lisans Döneminde LLP/Erasmus+ faaliyetine katılan öğrenci Yüksek Lisans Döneminde toplamda 12 aya kadar Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.

          Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercihlerini başvuru sırasında ekranlarına gelecek anlaşmalı üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+ kabul şartlarını kontrol etmelidirler (Özellikle eğitim dili ve ders eşleştirmelerini). Gidilecek kurumun eğitim dilinden sınava girmek zorunludur. Bu durumun aksi tarafımızca tespit edildiği takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Yapılan dil sınavı Erasmus+ öğrenci seçimi için yapılmaktadır.

          Staj Hareketliliğine     birimlerinden başvuran öğrencilerimiz staj  faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili olmak zorundadır) başvuru sürecinde belirtmelidirler. Staj yapılacak yerler öğrenci tarafından bulunmalıdır.

          Staj Hareketliliğine başvuru sırasında staj yeri (İşletme, kurum vb.) , ülke, yabancı dil tercihi ve niyet mektubu kısımları doldurulmalıdır.

          Erasmus+  Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, bağlı bulundukları Enstitüler üzerinden başvuru yapacaklar.

          Başvuruda bulunmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri,  Enstitülerin anlaşmaları olmadığı durumlarda eğitim gördükleri Anabilim Dalı anlaşmaları üzerinden başvuru yapabileceklerdir.(Sadece Sosyal Bilimler Enstitüsünde  Kadın çalışmaları ve Fen Bilimleri Enstitüsünde Enformatik Bölünün anlaşması bulunmaktadır.)

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

          Yabancı Dil Sınavını geçme barajı 60 dir.

          Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile Yabancı Dil Puanının

%50 si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.

          Nihai yerleştirme işlemleri (önceki maddede belirtilmiştir) alınan Nihai puan ile birim koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilir.

          Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla)   +10 puan uygulanır.

          Şehit ve Gazi eş ve çocuklarına +15 puan uygulanır. (belgelenmesi kaydıyla)  

          Daha önce Erasmus (Staj ve/ya Öğrenim) programından yararlanan öğrencilerin Erasmus+ Puanından 10 puan düşülerek öğrencinin yeni nihai puanı hesaplanır. İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.

          Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan düşürülür.

          Başvuru sırasında yapılan tercihlerin bağlayıcı niteliği bulunmakla birlikte, sınava girilecek yabancı dili belirlemek için yapılmaktadır. Nihai yerleştirmeler birim koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır.  Yerleştirme sırasında tercihler göz önünde bulundurulur, ancak birimin kontenjanlarının verimli kullanılabilmesi için tercihlerde değişiklikler olabilir.

          Yapılan yerleştirmeler Erasmus (öğrenim/Staj hareketliliği) açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.

          Bir önceki yıl seçilerek hibe  /  kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden ötürü gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Çalışma Takvimi

14 Ocak-28 Ocak 2019

İlanın Web Sayfasından duyurulması

11 Şubat -09 Mart 2019

AKSİS sistemi üzerinden Erasmus Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus Staj Hareketliliği ön başvurularının alınması.

17 Mart 2019

Pazar

Erasmus seçimi için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yabancı dil sınavı (İngilizce ve Diğer Diller) DİKKAT: Bu sınav hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliği içindir. Sınavı geçme barajı: 60 Puandır.

Sınav ile ilgili ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır.

21 Mart 2019

Dil sınavı sonuçlarının Yabancı Diller Bölümü ve Erasmus Program Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmesi.

21-25 Mart 2019

Yabancı dil sınav sonuçlarına itiraz süresi (İtirazlar dilekçe ile Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda yapılacaktır).

28 Mart – 3 Nisan 2019

Birimler tarafından öğrenci yerleştirmelerinin AKSİS sistemi üzerinden yapılması

28 Mart – 3 Nisan 2019

Feragat için son tarih

12 Nisan 2019 Tarihine kadar

Yerleştirme sonuçlarının AKSİS sistemi üzerinden takibi ve web sayfasında yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi

---

Fakülte/bölüm koordinatörlerinin güz ve güz+bahar dönemlerinde gidecek öğrencileri gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi, başvuru konusunda öğrenciye destek vermesi. Koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun SON BAŞVURU TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir.
(Fakülte/bölüm koordinatörlerinin bahar dönemi öğrencilerini gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi işlemi ise güz döneminin sonuna doğru yapılacaktır. Gecikme olmaması için koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir.

Mayıs / Haziran 2019
(ORYANTASYON)

2019-2020 Erasmus öğrencileri için Oryantasyon toplantısına
katılım önemle tavsiye edilir.(Toplantı tarih, yer ve saati daha sonra sayfamızdan duyurulacaktır.)

*2019- 2020 Hibeli Öğrenci Sayıları

FAKÜLTE

ÖĞRENİM

STAJ

DEVLET KONSERVATUVARI

4

3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

4

3

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

76

3

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Eformatik)

3

3

FEN FAKÜLTESİ

18

3

HUKUK FAKÜLTESİ

33

3

İKTİSAT FAKÜLTESİ

46

3

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

12

3

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

18

3

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

25

3

İŞLETME FAKÜLTESİ

36

3

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

31

3

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ( Kadın Çalışmaları)

3

3

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ

3

3

ECZACILIK FAKÜLTESİ

3

3

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

5

3

TOPLAM

320

48

*2019-2020 için tahsis edilen hibe miktarına göre sayılar değişiklik gösterebilir.