Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Diploma Programı Birimi: Edebiyat Fakültesi

Diploma Programının Açıldığı Yıl: 2011-2012 Akademik Yılı

Öğretim Türü: Örgün Öğretim

Eğitim Dili: Türkçe

Ortalama Kontenjan: 45

Yabancı Dil Hazırlık: Dil Hazırlık Eğitimi Yoktur.

Kabul Koşulları: YGS (TS-2), YGS EK Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler programa kabul edilir.

Çift Ana Dal, Yan Dal ve Ortak Diploma: Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çift Ana Dal ve Yan Dal için Fakülte içi Programları: Dilbilim, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile çift ana dal ve yan dal anlaşmalarımız mevcuttur.

Program Başkanı: Dr.Öğr.Ü. Ali ILGIN

1.Diploma Programı Vizyonu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak; önümüzdeki süreçte Bölümü, bu alanın önemli bir merkezi hâline gelmek.

2.Diploma Programı Misyonu

Orta Asya başta olmak üzere geniş bir alana yayılmış olan Türklerin lehçeleri, edebiyatları ve kültürlerini öğretmek; Türk dünyasının paralel kurumlarıyla eğitim ve kültür alanlarında iş birliği yapmak; bilimsel, edebî ve fikri eserler ortaya koymak; alanına hakim, milletine hizmet etmeyi hedefleyen yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmek.

3. Amaç ve Hedefler

3.1.Amaçlar:

1. Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları bölümlerini kurarak bu geniş alana yayılmış olan Türklerin lehçelerinin, edebiyatlarının ve kültürlerinin öğretilmesi.

2. Bu alanlar arasında iletişim kurularak karşılıklı yardımlaşmanın sağlanması.

3. Eser üretilmesi ve bu sahalarda çalışacak gerekli bilim adamlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

3.2.Hedefler:

1. Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları alanında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek.

2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları alanında araştırmalar ve ortak bilimsel çalışmalar yapmak. 3. Yabancı ülkelerde, özellikle Türki Cumhuriyetlerde Çağdaş Türk Lehçeleri ile ilgilenen bilim insanları ile ortak çalışmalar yapmak.

4. Öğrenme Kazanımları

4.1. Bilgi:

1.Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerine sahip olmak

2. Alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olmak

3.Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olmak

4.2.Beceri

1.Alanıyla ilgili ürettiği ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerisine sahip olmak 2.Çevresel bilginin alanıyla ilgili bağlantısını kurma ve geliştirme refleksine sahip olmak

3.Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olmak

4.3.Yetkinlik

1.Alanıyla ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek

2. Alanıyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak uygun iletişimi sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek

3. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve bu gereksinimleri karşılayabilmek

4. Alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek

5. Sosyal veri analizi yapabilmek ve veri türüne bağlı uygun analiz yöntem ve tekniklerini seçip yürütebilmek

6. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak

5. Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimiz için öğrenim dönemleri sürecinde Programdan mezun olabilmek için öğrencinin %75'i zorunlu ve %25'i seçmeli derslerden oluşan 240 AKTS tamamlaması, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) değerinin en az 2.00 olması gerekmektedir.

6. İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler Türkolog unvanı kazanırlar. Mezunlarımız; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî veya özel ilköğretim okullarıyla liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapabilirler, özel dershanelerde aynı branşlarda çalışabilirler. Ayrıca TRT-Avaz başta olmak üzere diğer yazılı ve görsel medya organlarında görev alabilirler. Orta Asya ve Kafkaslar’da ticaretle uğraşan şirketlerde çalışmaları da imkan dahilindedir.